Soutěžní podmínky

21. ročník

11. – 12. prosince 2020

Vážené dámy a pánové,
dovolte, abychom Vás srdečně pozvali k návštěvě lákavé předvánoční „Zlaté Prahy”. Jsme si jisti, že i vystoupení vašeho souboru může vhodně přispět k naplnění záměrů festivalu, totiž ke vzájemnému sblížení lidí, národů a ras. Festival je přístupný neprofesionálním tělesům z celého světa.
Vystoupení před porotou jsou veřejná.
Budete nám srdečně vítáni !

KATEGORIE:

I. PĚVECKÉ SBORY DĚTSKÉ
(do 16 let, 20 a více účinkujících, party S + A)

II. PĚVECKÉ SBORY MLÁDEŽ
(do 27 let, 16 a více účinkujících)

III. PĚVECKÉ SBORY DOSPĚLÍ
(16 a více účinkujících)

IV. VOKÁLNÍ SKUPINY
(6 – 15 účinkujících, bez mikrofonu)

V. MUSICA SACRA

VI. VÁNOČNÍ A LIDOVÉ PÍSNĚ

VII. SPIRITUÁL A GOSPEL

VIII. FOLKLORNÍ SOUBORY

IX. INSTRUMENTÁLNÍ SOUBORY

ČASOVÝ LIMIT
jednotlivých vystoupení je 12 minut, u kategorií II., III., VIII. a IX. 15 minut čistého času.
Za překročení časového limitu může porota snížit bodové hodnocení.

SOUTĚŽNÍ PROGRAM
Z vybraného programu by měly alespoň jednu třetinu tvořit adventní a vánoční skladby z Vašeho kraje nebo z Vaší země. Všechny skladby můžete při soutěži provést s klavírním doprovodem.

CENY
Pro všechny zúčastněné soubory jsou připraveny umělecky ztvárněné diplomy, nejlepší tělesa obdrží poháry z českého křišťálu, těleso s nejvyšším počtem bodů bude vyhlášeno laureátem festivalu.
Porota má právo udělit zvláštní ceny.

POROTA
bude složena z mezinárodně uznávaných expertů. Její rozhodnutí je konečné a bude určeno 100 bodovým systémem (zlaté, stříbrné a bronzové pásmo). Soutěžní kriteria jsou obdobná jako u soutěží “Europa cantat”.

Hodnotící kriteria
1. Technické provedení: sborový zvuk*, pěvecká technika*, hlasová kultura*, intonace, rytmus
2. Interpretační kritéria: využití hudebně výrazových prostředků (dynamika, tempo, agogika), frázování, stylovost, působivost, stupeň obtížnosti
3. Výběr a dramaturgie soutěžního programu, celkový umělecký dojem
*neplatí pro kat. VIII., IX.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Cestovní a pobytové náklady spojené s účastí na festivalu si hradí účastníci sami.
Včas přihlášeným účastníkům zajistíme výhodné hotelové ubytování a stravování v místě konání soutěžních vystoupení a v oblasti Starého města (viz přihláška).

Pozor! Pro zahraniční účasníky platí podmínky uvedené v anglické verzi, popř. kontaktujte festivalovou kancelář.

PŘIHLÁŠKU JE TŘEBA ZASLAT POŘADATELI FESTIVALU
NEJPOZDĚJI DO 15. ŘÍJNA 2020

S písemnou přihláškou zašlete prosím i soutěžní program, stručná data o Vašem souboru (max. 10 řádek, pokud možno i v angličtině) a jeho kvalitní fotografii.

SOUTĚŽNÍ POPLATEK
Za účast v soutěžní kategorii zaplatí přihlášené soubory Kč 3.000,- a to nejpozději do 15. 10. 2020 na konto pořadatele. Na vyžádání vystavíme fakturu.

Sbory organizované v Unii českých pěveckých sborů, nebo které se účastní festivalu opakovaně slevu zaplatí 1.000,- Kč. V případě zrušení účasti ze strany souboru se tento poplatek nevrací.

ÚČASTNICKÁ PLAKETA
opravňuje ke vstupu na všechny akce festivalu včetně soutěže a všech koncertů festivalu. Patří k ní i festivalový katalog. Cena Kč 60,-.